Freelance infographic illustrator Rotterdam

Energie in de gebouwde omgeving. Voor De Ruijter Strategie ( i.o.v. Ministerie van BZK) hebben we deze animatie gemaakt; Illustraties: André Snoei / Adobe Illustrator. Animatie: Taha Chebli, Adobe After Effects.

In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat alle gebouwen in 2030 samen gemiddeld energielabel A moeten hebben en in 2050 gemiddeld zelfs energieneutraal moeten zijn. In dat kader is het Minsterie van BZK in het voorjaar van 2015 samen met relevante stakeholders een langetermijnverkenning ‘energie gebouwde omgeving’ gestart. Deze verkenning heeft tot doel kansen, belemmeringen en opties voor de energievoorziening in de gebouwde omgeving in kaart te brengen, zodat stakeholders in staat zijn hun strategieën gericht op het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving zo goed mogelijk vorm te geven en op elkaar af te stemmen. Een belangrijke bouwsteen van de lange termijn verkenning zijn toekomstscenario’s.